Disclaimer

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze site kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn niet noodzakelijkerwijs die van Moviebites.

Moviebites staat er niet voor in dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De gebruiker van de site wordt aangeraden altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten vóór gebruik van via deze site verkregen informatie.

Moviebites sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Moviebites is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Rechten
Deze site is auteursrechtelijk beschermd en de inhoud daarvan mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moviebites niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden. Gebruik, ook met toestemming van Moviebites, is te allen tijde voor eigen risico. Moviebites garandeert niet dat het gebruik van materiaal dat getoond wordt op de site geen inbreuk maakt op de rechten van een derden.
De handelsmerken en logo’s (samen de “Handelsmerken”) getoond op de site zijn geregistreerde en ongeregistreerde Handelsmerken van Moviebites en/of haar partners en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moviebites.